Нещодавно (14.06.2020) – значна частина жителів с.Нові Петликівці Бучацького району отримали постанови засідання адміністративної комісії при Новопетликівській сільській раді, згідно яких їх притягнуто до відповідальності за порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП).

Вважаю ці постанови незаконними та необгрунтованими, такими що прийняті з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права виходячи з наступних підстав:

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюються на основі суворого додержання законності.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечуються систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

З метою забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, індивідуалізації її відповідальності та реалізації вимог ст. 245 КУпАП щодо своєчасного, всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи, а також вирішення її у відповідності з законом, уповноважений орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна ця особа у його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ст. 215 КУпАП Адміністративні комісії утворюються відповідними органами місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії. В адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

У відповідності до ст 283 КУпАП розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.

Постанова повинна містити:

 • найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову;
 • дату розгляду справи;
 • відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування;
 • опис обставин, установлених під час розгляду справи;
 • зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;
 • прийняте у справі рішення.

Згідно з ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Законодавчим актом, що регулює порядок діяльності адміністративних комісій є чинне на сьогоднішній день положення про адміністративні комісії Української РСР затверджене указом президії Верховної ради Української РСР від 09 березня 1988 року № 5540. (Далі Положення).

Згідно ст.1 Положення завданням адміністративних комісій є розгляд справ про адміністративні  правопорушення,  виховання  громадян  у  дусі точного і неухильного   додержання   радянських   законів,  правил соціалістичного  співжиття,  чесного  ставлення  до  державного  і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а  також  запобігання  вчиненню  нових  правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.

Відповідно до ст. 11 Положення Справа,  що заводиться адміністративною комісією, повинна  містити  протокол  про  адміністративне   правопорушення, протокол засідання і постанову комісії,  дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі,  про день  і  час  засідання  комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, та потерпілому,  відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

Згідно ст. 21-25 Положення справи розглядаються відкрито.

Справа розглядається  в  присутності  особи,  яка притягається   до   адміністративної відповідальності.  Під  час відсутності  цієї  особи  справу  може  бути  розглянуто  лише   у випадках,  коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду  справи  і  якщо від  неї  не  надійшло  клопотання  про відкладення розгляду справи.

При підготовці до розгляду справи  відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

 1. Чи  належить  до  компетенції   адміністративної   комісії розгляд даної справи;
 2. Чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
 3. Чи  сповіщено  осіб,  які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
 4. Чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
 5. Чи   підлягають   задоволенню   клопотання   особи,    яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Про день   засідання   адміністративної   комісії    завчасно повідомляється прокурору.

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні  адміністративної  комісії  оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності,  роз’яснює особам,  які беруть участь у розгляді справи,  відповідно  до статей 268-274 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) їх права і  обов’язки. Після    цього оголошується    протокол   про   адміністративне правопорушення.  На засіданні заслуховуються  особи,  які  беруть участь  у  розгляді  справи,  досліджуються  докази  і вирішуються клопотання.  У   разі   участі   в   розгляді   справи   прокурора заслуховується його висновок.

Адміністративна  комісія  при розгляді справи про адміністративні правопорушення зобов’язана з’ясувати:

 1. Чи було вчинено адміністративне правопорушення;
 2. Чи винна дана особа в його вчиненні;
 3. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
 4. Чи   є   обставини,    що    пом’якшують    і    обтяжують відповідальність;
 5. Чи заподіяно майнову шкоду;
 6. Чи  є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду, комісії по боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних  підрозділах,   громадської   організації,   трудового колективу;
 7. Інші   обставини,   що   мають  значення  для  правильного вирішення справи.

Отже, постанови Адміністративної комісією при Новопетликівській сільській раді  прийняті з грубим порушенням вищенаведених норм права, а саме:

 • Особам що притягнуті до адмін відповідальності не надано права: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.
 • Постанова не містить:
  • відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування;
  • опис обставин, установлених під час розгляду справи;
  • зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;
  • прийняте у справі рішення.

Справи про адміністративне правопорушення розглядалися без присутності осіб, які притягалися до адміністративної відповідальності. Дані про своєчасне їх сповіщення про місце і час розгляду справи відсутні, адже жодних повідомлень не надсилалось.

Не забезпечено додержання принципу відкритості розгляду справи.

Адміністративна  комісія  при розгляді справи про адміністративні правопорушення не з’ясувувала:

 1. Чи було вчинено адміністративне правопорушення;
 2. Чи винна дана особа в його вчиненні;
 3. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
 4. Чи є   обставини,    що    пом’якшують    і    обтяжують відповідальність;
 5. Чи заподіяно майнову шкоду.

З врахуванням численних порушень та з метою захисту прав і законних інтересів жителів с.Нові Петликівці мною буде ініційовано звернення до правоохоронних органів.

Ігор Мариняк,
депутат Бучацької районної ради